ขอสงวนสิทธิ์ ในการนำตอนหนึ่งตอนใดในบทกลอนนี้ ไปใช้ในทางการค้า หรือ ทำผลงานทางวิชาการ
ครูพงศักดิ์ วุฒิสันต์ โรงเรียนจันทร์หุ่นบำเพ็ญ กรุงเทพมหานคร