แบบฝึกการบวก ลบ คูณ และหาร เศษส่วน

เพื่อใช้แข่งขันที่ โรงเรียนจันทร์หุ่นบำเพ็ญ

1. การบวกเศษส่วนที่มีส่วนไม่เท่ากัน

2.การลบเศษส่วนที่มีส่วนไม่เท่ากัน

3. การคูณเศษส่วนที่มีส่วนไม่เท่ากัน

4. การ หาร เศษส่วนที่มีส่วนไม่เท่ากัน