Page 8 - การใช้โปรแกรม Geogebra Classic 5.0
P. 8

7


          ขึ้นมาใหปรับแตง ถาเปนตัวอักษร ก็จะเปนสี พื้นหลัง ตัวหนา-บาง และขนาดขึ้นมาใหปรับแตงตามความ

          ตองการ
          ปุมเครื่องมือ
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13