Page 7 - การใช้โปรแกรม Geogebra Classic 5.0
P. 7

6


          หนาจอของ GeoGebra Classic 5             การปรับหนาจอเพื่อเตรียมการใชงาน
                 เมื่อเปดโปรแกรมครั้งแรกโปรแกรมจะมีหนาจอและเมนูตาง ๆ เปนภาษาอังกฤษ เรา

          สามารถปรับเปลี่ยนเมนูใหเปนภาษาไทยได โดยมีวิธีการทําดังนี้
                 ไปที่เมนู Options  Language  R-Z  ภาษาไทย
                          ภาพหนาจอเมนูภาษาไทย
          การจัดการหนาจอ

             การจัดการหนาจอในที่นี้ หมายถึง การจัดวางเครื่องมือเพื่อใหถูกใจแกผูใชงาน GeoGebra โดยที่

          มี ตัวเลือกใหเลือกใชงานไมวาจะเปนการวางแถบเครื่องมือ การเลือก Option ใหแสดงคําแนะนําวิธีใชงานปุม
          ตาง ๆ วาใชงานอยางไร รวมทั้งการตั้งคาสีพื้นการกําหนดลักษณะของแกนมุมฉากที่แบงระยะดวยตัวเลข

          การกําหนดคากริดหรือตาราง
             เมื่อมีการสรางรูป หรือ พิมพขอความ สิ่งที่ปรากฏในกราฟกจะถูกเรียกวา Object สามารถปรับแตง

          สมบัติตาง ๆ เชน สี ขนาด ฯลฯ โดยการคลิกขวาที่ Object นั้น แลวเลือกคลิกซายที่ Object Properties
          แลวเลือกสมบัติตามความตองการ หรือ อาจคลิกซายที่วัตถุแลวเลือกจากมุมซายบนของ Screen ที่ปรากฏคํา
          วา Graphic จะมีแถบเครื่องมือเล็ก ๆ ขึ้นมาใหเลือก ตัวอยางเชนถาเปนจุดก็จะมี รูปแบบของจุด สีและขนาด
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12