ตัวอย่างอัตโนมัติ การสร้างสมการของวงกลม เมื่อกำหนดศูนย์กลาง และ รัศมีHow Many People Visit