ตรวจสอบพหุนามดีกรีสอง

ตรวจสอบว่าพหุนามดีกรีสองตัวแปรเดียวแยกตัวประกอบได้หรือไม่

This is a Java Applet created using GeoGebra from www.geogebra.org - it looks like you don't have Java installed, please go to www.java.com

สื่อนี้มีประโยชน์สำหรับผู้ใช้ ถูกทาง

krupongsak.net, 1 April 2013, Created with GeoGebra