วงกลมหนึ่งหน่วย

ใช้ศึกษาค่าของฟังก์ชัน sin และ cos ไม่เกิน 360 องศา หรือ 2pi

This is a Java Applet created using GeoGebra from www.geogebra.org - it looks like you don't have Java installed, please go to www.java.com

krupongsak.net, 20 March 2013, Created with GeoGebra